مراقب باشید زیان نکنید !

نکات مهم که هنگام خرید اوراق اختیار فروش تبعی لازم است بدانید :

اوراق اختیار فروش تبعی برای بیمه کردن سهام است در صورتی که سهم پایه آن را ندارید، خرید نکنید

در صورتی که سهام پایه را در پورتفوی خود نداشته باشید، خرید اوراق اختیار فروش تبعی اشتباه است و هزینه پرداخت شده بابت خرید از بین می رود.

بیشتر از تعداد دارایی پایه خرید نکنید !

در خرید اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر باید به تعداد سهام پایه ای که دارید ، خرید کنید در غیر این صورت خرید مازاد بر تعداد سهام پایه از بین می رود.

امکان فروش اوراق اختیار فروش تبعی بعد از خرید وجود ندارد

به فکر نوسان گیری و کسب سود از اوراق اختیار فروش تبعی نباشید ، امکان معاملات ثانویه و فروش اوراق اختیار فروش تبعی نیست ! دقت کنید .

اوراق اختیار فروش تبعی پس از تاریخ اعمال ارزشی نخواهد داشت

شما با خرید اوراق اختیار فروش تبعی فقط در تاریخ اعمال می توانید اختیار فروش خود را اعمال کنید و پس آن روز در صورت عدم اعمال ، اوراق قابلیت اعمال نخواهند داشت و ازبین می رود.

برای توضیحات کامل در خصوص اوراق اختیار فروش تبعی کلیک نمایید.

نمادهای اوراق اختیار فروش تبعی در بازار شامل موارد زیر است :

(هصادر۹۱۲) (هغدیر۹۱۲) (هفارس۹۱۲) (هکاوه۹۱۱) (همعاد۹۱۱) (هخود۹۱۱) (هملت۹۱۱) (هشفن۹۱۱) (هشیر۹۱۱) (هجم۹۱۱) (هصند۹۱۱) (هبهرن۹۱۲) (هرانف۹۱۲) (هنفت۹۱۲) (هپارس۹۱۲) (همپنا۹۱۲) ( هبرکت۹۱۲) (هترول۹۱۱) (هاباد۹۱۲) (هافق۴۰۷) (هکویر۹۱۰) (هصیکو۴۰۲) (ذوب تبعي9912 ) ( وملل تبعي9912 )
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!