مشخصات و نحوه ی انجام معاملات در هر یک از تابلو های پایه فرابورس ایران به شرح ذیل می باشد
معاملات در بازارپایه در سه تابلوی مجزا بازار پایه زرد ، بازار پایه نارنجی و بازار پایه قرمز قابل انجام است

در تابلو بازارهای زرد ، نارنجی و قرمز قیمت با دامنه نوسانی به ترتیب ۳ ، ۲ و ۱ درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل معامله خواهد شداین مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!