روز
سفارش وارد شده فقط در همان روز در سامانه معاملات فعال می باشد و در صورتی که معامله نشود در انتهای روز از سیستم معاملات بورس حذف می گردد.

سفارش معتبر تا تاریخ
تا تاریخ تعیین شده توسط کاربر در سامانه معاملات بورس، فعال می ماند و در صورتی که تا پایان ساعت معاملات بورس در تاریخ تعیین شده معامله صورت نگیرد از سیستم معاملات بورس حذف می شود.

سفارش معتبر تا لغو
سفارش وارد شده ، تا زمانی که کاربر آن را از سیستم حذف نکند، در سیستم معاملات بورس فعال باقی می ماند.

توجه داشته باشید در شرایطی که اقدام به ارسال سفارش بر روی نمادی کنید که بسته شود، امکان حذف سفارش تا زمان بازگشایی نماد وجود نخواهد داشت.

سفارش انجام و حذف
با وارد شدن سفارش به سیستم معاملات بورس ، هر اندازه از سفارش که همان لحظه قابل انجام باشد، انجام می شود و بقیه سفارش از سیستم حذف می شود. به عنوان مثال ، اگر تعداد 10000 و نرخ 1000 باشد. در صورتی که سفارش از نوع خرید باشد و فقط 100 سهم برای فروش در سیستم در نرخ 1000 وجود داشته باشد، فقط تعداد 100 خرید انجام می شود و 9900 سهم دیگر از سیستم بورس حذف می شود، توجه داشته باشید در چنین شرایطی وضعیت سفارش شما انجام شد خواهد بود.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!